İmaİmar Planı Değişikliği


Gündem maddelerinden olan Rize İli, Muradiye imar  Planlama alanı  1/5000 ölçekli nazım imar planında G45-a-01-c ve G45-a-06-b paftalarına, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında G45-a-01-c-3-d, G45-a-06-b-2-a paftalarına isabet etmekte olup  yaklaşık 2,5 ha. Büyüklüğünde İmar planı değişikliğinin  belediyemiz meclisince incelenmesi  plan ile ilgili değişiklik talepleri meclisimizce  müzakere edilerek karara varıldı.

KARAR:

Rize ili Muradiye Beldesi Köprübaşı mahallesi 158 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46, 52,53 nolu parsellerde, Beldemiz İmar Planının y1= 376863,392 x1= 4536264,120, y2=377026,975 x2= 4535984,704, y3= 377118,163 x3= 4536019,515, y4= 376924,389 x4= 4536280,139 koordinatları arasında, 1/5000 ölçekli nazım imar planında G45-a-01-c ve G45-a-06-b paftalarına, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında G45-a-01-c-3-d, G45-a-06-b-2-a paftalarına isabet etmekte olup  yaklaşık 2,5 ha. büyüklüğündedir. Söz konusu alan mevcut imar planında tarım alanı olarak ayrılmıştır.  Doğusunda Salarha Deresi, güneyinde ticaret+konut alanı (bitişik nizam 4 kat) , batısında ticaret+konut alanı (bitişik nizam 4 kat) ve Kömürcüler Deresi, kuzeyinde ticaret+konut alanı (bitişik nizam 4 kat) ve park alanı bulunmaktadır. Söz konusu bölgeye üst ölçekli ulaşım 20 m. en kesitli Muradiye-Rize Karayolu’ndan sağlanmaktadır. Bölgenin alt ölçekli ulaşımı ise güneyinde 12 m. en kesitli,  doğusunda  7 m.  en kesitli yollardan sağlanmaktadır

Planlama alanı, Muradiye kent merkezinde yer almaktadır. Kent merkezinin ve beldenin gelişimi için yeni imarlı sahalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle ilgili bakanlığa gerekçeleri ile birlikte, söz konusu alanın tarım alanından çıkarılarak imara açılması yönünde belediyece başvuruda bulunulmuştur. Yapılan değerlendirme neticesinde Toprak Koruma Kurulunun 20/01/2015 tarih 46 no’lu kararıyla tarım dışı amaçla  kullanılması uygun görülmüştür.  5403 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince bölgenin konut alanları, sosyal altyapı alanları, ibadet alanları vb. alanlar ile tarım dışı alan olarak kullanılması uygun görülmüştür.

Muradiye, Rize kent merkezine çok yakın bir konumda yer almaktadır.  Salarha Tüneli’nin sona ermesi ile bu mesafe çok daha kısa olacaktır. Belediyemizin girişimleri ile beldemizde Rize kentinin en büyük özel okul kampüsü yer almaktadır . Yaklaşık 1000 öğrencisi bulunan bu okul beldeye büyük canlılık katmıştır. Belediyece, beldenin eğitim tesisleri ile büyüyüp gelişmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle yeni eğitim alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.            

         Bu nedenle;

  1. 2,5 ha. Büyüklüğündeki bu alanın  Eğitim Alanı (Eğitim Tesisleri Alanı) olarak belirlenmesine,
  2. Eğitim Tesisleri Alanında okul giriş-çıkış saatlerinde yoldaki trafik yoğunluğu düşünülerek söz konusu bölgenin kuzeyinde bulunan yol, park alanından geçerek 20m. en kesitli Rize-Küçükçayır karayoluna bağlanmasına;
  3.  Söz konusu Eğitim Tesisleri Alanının tüm cephelerinde yapı yaklaşma sınırı 10 m. olarak belirlenmesine
  4. . Bölgedeki eğitim alanı arazi kullanım koşulları; yapı yüksekliği serbest, Emsal=1.00 olarak belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin  3194 sayılı imar kanununun 8. maddesi gereğince onanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İmar planı değişikliği raporunu görmek için tıklayın. 


12.04.2017 14:55:51     3091

İletişim

  • Muradiye Beldesi
    Rize
  • (0464) 245 50 79
  • (0464) 245 52 96
  • bilgi@rizemuradiye.bel.tr